Posted by: MSirod | 8 August 2002

OPINI > Kang MamanGatra

Wah, beurat oge yeuh pamendak salira teh, Kang Sirod. Bangsa deungeun

jadi pamingpin di urang? Beu, beu, beu… Teungteuingeun si Akang mah,

nya. Maenya urang kudu balik deui ngalakonan naon nu dirandapan ku

aki atawa karuhun-karuhun urang. Dipingpim ku urang Walanda? Teuing

sabaraha yuta jalma nu baheula pegat nyawa, ngocorkeun getihna,

sangkan urang bisa megatkeun eta nasib. Pegat tina kakawasaan batur.

Pegat tina parentah-parentah batur, bangsa-bangsa deungeun.

Sanajan, kiwari ge satemenna mah naon nu baheula kalakonan ku karuhun-

karuhun urang teh nya masih keneh karandapan ku urang sarerea. Urang

can satemenna merdeka. Ku mahabuna modal deungeun, kaasup IMF,

satemenna urang teh masih keneh dipingpim ku bangsa deungeun. Komo

pan ayeuna mah urang teh geus ngagem “agama” anyar: Globalisasi.

(Nepi ka mun sakalina ngomong teu nyutat eta kalimah teh asa teu

merenah, teu tumaninah. Bisa-bisa disebut murtad atawa musyrik.

Hahaha…).

Kang Sirod anu ganteng, anu “still mahasiswa di Teknik Industrasi

Pertanian/IPB”…

Naon nu disanggakeun ku salira teh aya leresna. Ti awitan perkara

pamingpin nu teu “cukup dengan label sundanese saja”, nepi ka

kasauran tuang dosen ngeunaan peran salira oge “kalimat renungan” nu

diajengkeun ku salira. Sapuk saratus persen. Pon kitu deui ngeunaan

narkoba,

Nanging, perkawis “Sunda dipingpim ku bangsa Sunda” sim kuring neda

widi kanggo ngebrehkeun sarwa sakedik ngeunaan eta. Kunaon sih, sim

kuring bet pakepuk dina urusan nu kararitu? Kunaon bangsa Sunda kudu

dipingpim ku bangsa Sunda?

Kahiji mah, nya ku kaayaan nu tumiba ku bangsa urang. Sapertos nu

kamari dipisanggem, nu oge dipisapuk ku salira: Disebut-sebut subur

makmur loh jinawi, singhoreng masih loba bangsa urang nu

katalangsara. Contona bae, tong tebih-tebih: Nya di Purwakarta ku

anjeun. Sigana kumaha katulalitan nu aya di wewengkon ieu, Kang Sirod

langkung paos manan sim kuring. Pan Kang Sirod mah urang Purwakarta,

bari jeung “still mahasiswa di Teknik Industrasi Pertanian/IPB”.

Sanes bae katulalitan dina widang pendidikan, tapi oge dina widang

industrialisasi. Naon, sih, manfaat industrialisasi nu mahabu di

wewengkon Akang eta pikeun masyarakat Purwakarta sorangan?

Tangtos bae ari mangpaatna mah aya. Tapi, dugi ka mana? Naha

sabanding heunteu sareng “pengorbanan” masyarakat Purwakarta nyalira?

Sapertos dipisaur ku salira, urang Purwakarta mung sakadar

jadi “pegawai rendahan”. Hartosna, gajihna (buruhna) oge

nya “rendahan” oge. Lian ti jadi buruh, mangpaat nu ditampi ku

masyarakat Purwakarta palin banter ge mung nyewakeun lahan atanapi

kamar-kamar kost/kontrakan. Nu tangtosna ge teu sabaraha hasilna.

Teras kumaha mangpaat nu ditampi masyarakat Purwakarta dina perkawis

kahirupan sosial? Sanes bae narkoba, bank gelap (baca: rentenir) ge

katingalna mah mahabu di dinya teh. Samentawis, widang pendidikan ge

teu undak-undak. Paling heunteu, undakna teu satimpal

sareng “kemajuan pembangunan” nu aya di wewengkon ieu. Cobi bae taros

ka diri salira: Sabaraha paguron luhur nu ngadeg salami ieu di

wewengkon Purwakarta? Lian ti eta, di mana aya, kumaha kualitasna?

(Malih mah sababaraha waktos kapengker, aya renrencangan nu maparin

wartos yen di wewengkon Plered – upami teu lepat – aya SD nu

mung “dieusian” ku hiji guru kadua kapala sakolana. Cobi, galih?).

Tangtosna sanes sim kuring bade nampik industrialisasi. Teu pisan-

pisan. Mangga teh teuing. Nanging, patarosan sim kuring: Naha

industrialisasi eta teh hiji pilihan nu tos merenah kanggo bangsa

urang, utamana bangsa Sunda, nu kawentar bangsa agraris? Kadua, di

mana merenah, naha tos leres struktur industri di urang teh? Teras,

naon antukna kana kahirupan kabudayaan lokal? Kabudayaan Sunda? Ku

ayana industrialisasi nu mahabu di Tatar Sunda, jalma ti mana ti

mendi datang. Daek teu daek. Jeung daek teu daek oge, kabudayaan

urang kadeseh.

Leres. Sadaya eta wangsul deui ka pamingpin-pamingpin urang, nu

notabene nya bangsa Sunda bangsa Sunda keneh. Tapi, kunaon bet

keukeuh kedah bangsa Sunda nu jadi pamingpin, siga nu ku kuring

dikampanyekeun? Kahiji, nya eta mah ngan sakadar panggeuing.

Panggeuing ka ditu ka dieu. Boh ka pamingpinna, boh ka rahayatna.

Pan, ceuk lagu Indonesia Raya ge – kitu ge mun Akang masih

keneh “percanten” kana eta lagu kabangsaan – bangunlah jiwanya,

bangunlah raganya. Nya asa teu kaleuleuwihi mun sim kuring miharep

Sunda dipingpim bangsa Sunda teh. Eukeur mah geus kaleler dina widang

ekonomi, pendidikan, jeung sosial, asa piraku urang kudu kaleler dina

perkara politik jeung kapamingpinan siga kieu. Kituna ge tangtu bae

bangsa Sunda nu hade, anu “kualified”.

Lian ti kitu, atuh ari dipingpim ku bangsa Sunda sorangan mah –

tangtuna ge bangsa Sunda nu bener-bener sadar kana ka-Sunda-annana,

lain ngan saukur getih – asa piraku rek ngaluli-luli bangsana

sorangan. Boh jiwana, boh ragana.

Leuwih jauh deui, nya perkara ngigelan ageman anyar tea, globalisasi.

Lain sim kuring rek antiglobalisasi. Teu pisan-pisan Akang. Ngan,

hayang bae ngageuing sangkan tong kalalanjoan teuing. Pan, sakumaha

tuang dosen, urang teh kudu kritis ka lingkungan? Ku mahabuna

globalisasi, asa teu pamohalan mun kaharep kabeh jalma bakal saragam.

Ti mimiti dahareun (Cocacla, Mc Donalds, KFC, jste), nepi ka

pipikiran jeung gaya hirup (MTV, CNN) kabeh dipaksa kudu sarua. Asa

piraku, ari urang kudu kitu mah? Lain bae perkara karakter, nu

baheula diimpikeun ku Soekarno. Tapi, nya asa teu pantes bae manusa

saalam dunya kudu sarua kabeh mah.

Tah kitu meureun Kang Sirod waleran sim kuring teh. Moal nyugemakeun

tangtuna ge. Lian ti rumasa heureut utek teh, pan sapertos nu

dipisanggem ku salira: “Kita mungkin tidak bisa memainkan alat musik

yang sama, tetapi kita dapat memainkan nada dan irama yang sama”.

Ngan, perkara naon nu bisa dipigawe ku urang, salaku jalma awam,

jalma biasa, nya kaitung loba. Salahsahijina, nya ngawangkong jiga

kieu. Komo, katingalna tina kasauran Kang Siroda ku anjeun, seueur

pisan nu bisa dipigawe ku urang sakabeh. Luyu jeung kamampuan sewang-

sewangan.

Sakitu bae, Kang Sirod. Wilujeng siang, wilujeng diajar.

Salam,

Maman Gantra

PS: Sugan bae aya mangpaatna kanggo Akang, nu kaleresan nuju linggih

di Bogor (leres, kitu?), mangga dibujeng ka: http://www.cikalbogor.20m.com.

Di dinya ku Akang bakal kabaca kumaha satemenna sajarah bangsa Sunda

teh. Sugan bae Akang tiasa langkung paos maca pasoalan nu aya,

utamina kana naon nu nuju dipigawe ku sim kuring sareng rerencangan

sanesna.

Advertisements

Responses

  1. EVEN by wow gold the standards gold in wow of the worst financial buy wow gold crisis for at least wow gold cheap a generation, the events of Sunday September 14th and the day before were extraordinary. The weekend began with hopes that a deal could be struck,maplestory mesos with or without government backing, to save Lehman Brothers, America”s fourth-largest investment bank.sell wow gold Early Monday buy maplestory mesos morning Lehman maplestory money filed for Chapter 11 bankruptcy protection. It has more than maplestory power leveling $613 billion of debt.Other vulnerable financial giants scrambled maple money to sell themselves or raise enough capital to stave off a similar fate. billig wow gold Merrill Lynch, the third-biggest investment bank, sold itself to Bank of America (BofA), an erstwhile Lehman suitor,wow power leveling in a $50 billion all-stock deal.wow power leveling American International Group (AIG) brought forward a potentially life-saving overhaul and went maple story powerleveling cap-in-hand to the Federal Reserve. But its shares also slumped on Monday.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: